Obchodní podmínky

Článek I
Obecné podmínky

Smluvní podmínky mezi společností Grafické studio Detail, Martin Vácha (dále jen společnost) a zákazníkem se řídí obecnými smluvními podmínkami společnosti, (dále jen podmínkami) pokud není písemně stanoveno jinak. Sídlo společnosti: Jažlovická 1314, 149 00 Praha 4, doručovací adresa: Velehradská 22, 130 00 Praha 3, IČ: 42365023, DIČ: CZ7007191719

Článek II
Smluvní ceny, podmínky

Smlouva je uzavřena přijetím návrhu objednávky. Objednávka nahrazuje smlouvu. Všechny změny již schválené smlouvy (návrhu) nebo zrušení objednávky (vypovězení smlouvy) po dodání zboží bez souhlasu společnosti nelze, pokud není stanoveno jinak.

Článek III
Ceny, daně a DPH

Ceny jsou uváděné včetně 20% DPH a bez nákladů na poštovné a balné.

Článek IV
Podmínky doručení a dopravy

Jsou učiněna všechna opatření, aby zboží bylo doručeno v nejkratším možném termínu: v zásadě se zboží vyrobí do 5 dní od obdržení objednávky. Dodací termíny nejsou závazné. Společnost nepřejímá zodpovědnost za újmu vyvstávající, nedodržením dodací lhůty, pokud není stanoveno jinak. Zákazník nemůže odmítnout dílčí dodávku zboží.

Článek V
Transport

Zodpovědnost za zničení nebo poškození zboží přechází na zákazníka při předání zboží k transportu. Poslední možností přenesení zodpovědnosti na zákazníka vzniká v okamžiku, kdy zboží opouští místo odeslání. Během transportu nese společnost zodpovědnost pouze za škody způsobené záměrně, nebo nedbalostí. Společnost si vyhrazuje právo na výběr trasy, způsob transportu a balení. Expresní doprava a ostatní zvláštní požadavky jsou prováděny na náklady zákazníka.

Článek VI
Vlastnická práva podmínek dalšího prodeje a zodpovědnost

Společnost si vyhrazuje vlastnická práva na zboží, dokud všechny nároky společnosti, včetně budoucích nároků vycházejících z obchodních vztahů a ze smluv uzavřených v současnosti a budoucnosti, nejsou uhrazeny. To platí také v případě, kdy jednotlivé, nebo všechny nároky byly pojaty/koncipovány/formulovány do posledního vyúčtování a byla potvrzena platební bilance. Zákazník je oprávněn v souladu s odpovídajícími právními stanovami a pravidly četných obchodních vztahů dále prodávat zboží pod podmínkou, že s prodejem zboží budou všechny nároky vyvstávající ze smlouvy postoupeny společnosti. Jestliže zákazník se zbožím dále manipuluje nebo zboží spojí/smontuje s jiným zbožím a prodá je, zákazník v tom okamžiku postupuje společnosti nároky, vyvstávající z prodeje třetí straně v rozsahu, který odpovídá hodnotě použitého našeho zboží, a všechna dodatečná práva a první nárok. Toto nemá vliv na právo společnosti vynutit si nároky od zákazníka. Společnost se zavazuje, že nebude vymáhat své nároky, pokud zákazník řádně splní své závazky vůči společnosti. Společnost si vyhrazuje právo zajistit všechny informace potřebné k proplacení eventuálně k vymáhání svých nároků. Zákazník je povinnen tyto informace dodat na požádání. Podobně, zákazník je povinnen oznámit cesi/postoupení nároků dlužníkům/plátcům vázaných na základě nároků. Pokud bude platební povinnost prodejce stanovena v souvislosti s uhrazením zákazníkovy prodejní ceny, nedojde ani k přesunu vlastnictví ani k zániku nároku vyvstávajícího z dodání zboží dříve, než dojde k zaplacení účtu skrze zákazníka jako směnečného dlužníka.

Článek VII
Odpovědnost – zakázkové a jednotlivé produkty

Nákresy, návrhy, testovací tisky, vzorky a podobné úkoly jsou na náklady zákazníka. Jestliže zákazník potvrdí předložené návrhy (výkresy, vzorky), riziko možných nedostatků v kvalitě zboží, s výjimkou vad způsobených chybou ve výrobě, je cedováno v okamžiku, kdy zákazník schválí výrobu zboží v dané kvalitě. Barevné reprodukce nemohou být reklamovány kvůli menším odchylkám od originálů, které jsou způsobené technologií tisku. Zboží, které je obtížné vyrobit v přesném počtu, bude vyúčtováno podle dodaného množství. Odchylka 5% a méně nemůže být předmětem reklamace. Společnost nepřejímá žádnou odpovědnost za ztracení nebo zničení žádného uměleckého díla běhěm transportu. Společnost si vyhrazuje právo upravit dodané umělecké dílo do tisknutelného formátu.

Článek VIII
Záruka a reklamace

Na naše zboží je poskytnuta záruka dle Občanského zákoníku (není-li uvedeno jinak, tak platí šest měsíců). Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Abychom zákazníkům vyšly vstříc lze případné reklamace uplatnit u prodejce spolu s předložením prodejního dokladu nebo na info@drevenepexeso.cz

Článek IX
Autorská a vlastnická práva

Nabídky, layout, vzory a ostatní materiály jsou majetkem společnosti. Nesmí být zprostředkovány třetí osobě bez souhlasu společnosti. Společnost si vyhrazuje právo používat vzorky nebo zobrazení dodaného zboží pro vlastní budoucí komerční záměry. Zboží může být výrobcem označeno vyhovujícím způsobem. Zákazník se zavazuje, že uskutečněním objednávky nebudou narušena práva třetí osoby. Obsah informačních a propagačních materiálů společnosti není závazný. Tiskové chyby, omyly a změny jsou vyhrazeny.

Článek X
Platební podmínky

Úrok se sazbou 0,05% za den je účtován při každém zpoždění platby. Při vzdálených dodávkách nebo při objednávce většího množství výrobků může být požadována platba předem, případně záloha. Po vypršení doby splatnosti stanovené ve třetí žádosti o zaplacení je společnost nucená začít prosazovat své nároky; všechny výdaje s tím související, včetně výdajů za právní zastupování, budou na dlužníkovy náklady.

Článek XI
Prohlášení, závěrečná opatření

V případě, že některé opatření z těchto podmínek pozbyde platnosti, platnost ostatních opatření tím nebude ovlivněna. Všechny právní vztahy mezi společností a zákazníkem se řídí českým právním řádem.

Záruka

Záruka na zboží

Záruční doba je zákonem stanovených 24 měsíců. Záruka se nevztahuje, v souladu se zněním § 619 odst. 2 Občanského zákoníku, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,nebo následkem neodborného ošetřování a nedodržení doporučení na údržbu.

Reklamace

Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Abychom zákazníkům vyšly vstříc lze případné reklamace uplatnit u prodejce spolu s předložením prodejního dokladu nebo na info@drevenepexeso.cz. Takové zboží bude postoupeno výrobci k posouzení. Do 30 dní bude zákazník seznámen s vyjádřením výrobce. Výrobce ani prodejce nezodpovídá za vady způsobené nešetrným zacházením či neodborným zacházením. Pro případné poškození Českou poštou je zboží pojištěno na 1000.- Kč za kus.